Regulaminy

 • Postanowienia ogólne
    1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
    2. W rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej jest Almar IT Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6462929874 ( zwana dalej: „Administratorem”).
    3. Użytkownikiem aplikacji mobilnej jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną SBEN FLOTA na urządzeniu mobilnym i korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”).
    4. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore i Firm z którymi Użytkownik zawarł umowę o wydanie i używanie Kart Flotowych będącymi klientami Almar IT Sp. z o. o. Sp. K.. Almar IT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez powyższe podmioty oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219).
    5. Aplikacja korzysta z podkładów mapowych dostarczanych przez system Google Maps API oraz Apple Maps. 
    6. Aplikacja za pozwoleniem Użytkownika może uzyskać dostęp do aktualnej lokalizacji Użytkownika. Umożliwi to dostosowanie listy stacji do jego aktualnej pozycji, nawigowanie Użytkownika do wybranej przez niego stacji oraz wyświetlenia jego lokalizacji na mapie. 
    7. Na serwerze Almar IT przechowywany jest jedynie login użytkownika, który jest potrzebny do identyfikacji klienta. Pozostałe wrażliwe dane znajdują się na serwerach klientów Almart IT. 
 • Prawa i obowiązki Administratora
    1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
    2. Administrator zapewnienia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
    3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
    4. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez aplikację.
    5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 • Prawa i obowiązki Użytkownika
    1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
    2. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora modyfikacji, poprawienia lub usunięcia wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
    3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
    4. W przypadku stałego usunięcia danych osobowych Użytkownika, które są niezbędne Administratorowi do świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji.
    5. Użytkownik może również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu.
    6. Użytkownik może pozyskać dane osobowe przetwarzane przez Administratora w formacie ogólnie używanym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Postanowienia końcowe
    1. Użytkownik instalując Aplikację na urządzeniu mobilnym, akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.
    2. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik nie ma możliwości zainstalowania Aplikacji i korzystania z jej usług. Użytkownik powinien również dokonać odinstalowania Aplikacji, w momencie jej aktualizacji, jeżeli wymagała ona zmian w niniejszym dokumencie.
    3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.
    4. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Administratora: https://www.almar.pl/index.php/klient/regulamin.
    5. W celu wykonania praw Użytkownika wskazanych w III Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem wskazanym na stronie internetowej: https://www.almar.pl/index.php/klient/kontakt
 • Postanowienia ogólne
   1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji Mobilnej (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu.
   2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
   3. W rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej jest Almar IT Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, NIP 6462929874 ( zwana dalej: „Administratorem”).
   4. Użytkownikiem aplikacji mobilnej jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną SBEN CONNECT na urządzeniu mobilnym i korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”).
   5. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore, eService oraz sieci sklepów. Almar IT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez powyższe podmioty oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219).
   6. Aplikacja za pozwoleniem Użytkownika może uzyskać dostęp do kamery telefonu Użytkownika. Umożliwi to zeskanowanie kodu QR, który pozwoli na połączenie się z kasą samoobsługową oraz rozszerzy możliwość dodawania produktów do koszyka poprzez skanowanie ich kodu kreskowego.
   7. Na serwerze Almar IT przechowywane są dane wrażliwe podane przez użytkownika podczas jego rejestracji. Dane te dotyczą: imienia, nazwiska, emailu oraz numer telefonu. Powyższe dane są wykorzystywane głównie do przeprowadzania transakcji płatniczych.
 • Prawa i obowiązki Administratora
   1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
   2. Administrator zapewnienia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
   3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
   4. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez aplikację
   5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 • Prawa i obowiązki Użytkownika
   1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
   2. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora modyfikacji, poprawienia lub usunięcia wszelkich przetwarzanych danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
   3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Administrator stosuje się do takich wniosków, jeżeli jest to zgodne z ogólnie przyjętymi przepisami prawa.
   4. W przypadku stałego usunięcia danych osobowych Użytkownika, które są niezbędne Administratorowi do świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik traci możliwość korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji.
   5. Użytkownik może również w dowolnym czasie pozyskać od Administratora zapis swoich danych osobowych podczas przetwarzania, w tym informacje o tym przetwarzaniu.
   6. Użytkownik może pozyskać dane osobowe przetwarzane przez Administratora w formacie ogólnie używanym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Almar IT Sp.z.o.o Sp. K.
Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8/ 4.08
41-208 Sosnowiec
NIP 646-292-98-74